Adam Snarski

Kadencja 2018-2024

BEZ PARTYJNYCH ZOBOWIĄZAŃ

Program wyborczy dla Gminy Lesko 2018

 

LEPSZA PRACA

 • wdrożenie programu ” Leski Przedsiębiorca” – punkt fachowej, bezpłatnej pomocy oferujący szkolenia m.in. z rachunkowości, social media, ubezpieczeń, pzrepisów prawa, spotkania informacyjne dot. środków Unii Europejskiej. Szkolenia z zakresu promocji produktów lokalnych. (zrealizowane, w Biurze Promocji powstało stanowisko ds. pomocy przedsiębiorcom i organizacji spotkań informacyjnych) ✅
 •  aktywne pozyskiwanie inwestorów dającym pracę mieszkańcom (pomogliśmy inwestorom wybudować hotele oraz rozwijać mniejsze i większe przedsiębiorstwa)  
 • wdrożenie programu ”Biznes za złotówkę” – nowopowstające przedsiębiorstwa w Gminie Lesko, zatrudniające określoną liczbę pracowników z Gminy Lesko w pierwszym roku  będą płacić 1 zł za m kw. wynajmowanego lokalu komunalnego ✅ (zrealizowane)

 

ZATRZYMAĆ MŁODYCH W GMINIE

na działania składają się również opisane w punkcie ‚‚LEPSZA PRACA”, ponadto:

 • płatne praktyki i staże w urzędzie Miasta i Gminy oraz w instytucjach podległych – możliwość zatrudnienia ✅ (zrealizowane) 
 • utworzeni Młodzieżowej Rady Miejskiej (w realizacji) 
 • atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego m.in. urozmaicone wydarzenia kulturalno – sportowe ✅ (zrealizowane)
 • budowa OSIEDLA MŁODYCH – zainteresowani otrzymują mieszkanie, opłacają miesięczną ratę, a po określonej liczbie lat mieszkanie przechodzi na ich własność (w trakcie realizacji. Wskazana została działka, stworzyliśmy koncepcję, znaleźliśmy żródło finansowania. W budżecie na 2024 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 200 tysięcy zł na opracowanie szczegółowej dokumentacji. Wbicie łopaty przewidujemy na pierwszy kwartał 2025 r. ). ✅
 • wdrożenie programu „Działka na Start” – program skierowany jest do osób fizycznych, które na zakupionej działce chcą wybudować dom i w nim zamieszkać. To warunek uzyskania bonifikaty, znacznego obniżenia kosztów nabycia działki. (niezrealizowane – Gmina została zobowiązana poprzez nową ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, do opracowania gminnego ogólnego planu zagospodarowania mieszkalnego. Po jego stworzeniu, wytypujemy działki do uzbrojenia i wówczas będzie możliwe wdrożenie tego programu). 

 

SENIOR NA MIARĘ ZŁOTA

 • inicjatywy senioralne, aktywizujące, łączące pokolenia i historię ✅(zrealizowane)
 • zaangażowanie w życie społeczno – kulturalne m.in. seniorów oraz wsparcie klubów i już istniejących form i projektów (zrealizowane)
 • gminna oraz Ogólnopolska Karta Seniora
 • utworzenie Rady Seniorów (niezrealizowane)
 • nieustanne pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty pro-senioralne
 • mobilna biblioteka – dla seniorów ✅(zrealizowane)

 

ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE W GMINIE

Rozwój inwestycyjny gminy uzależniony będzie od pozyskanych środków i dofinansowań zewnętrznych.

 • infrastruktura komunikacji publicznej w Gminie oraz budowa niezależnej komunikacji gminnej. Modernizacja wiat przystankowych z długimi wygodnymi ławkami na terenie Gminy. (zrealizowane, wiaty zostały wymienione, powstał Bieszczadzki Związek Komunikacyjny). 
 •  (realizowane) bieżąca budowa i modernizację chodników 
 • (realizowane) dróg gminnych, polnych około gminnych i wspólnych,
 • kanalizacji, sieci wodociągowych,
 • ✅(realizowane) oświetlenia drogowego
 • modernizacja leskiej oczyszczalni ścieków i wiat śmietnikowych (zrealizowane, w 2024 roku w pierwszym kwartale zostaną zamontowane elektroniczne inteligentne wiaty na odpady, oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana). 
 • intensywna budowa parkingów oraz garaży w Gminie ( w trakcie realizacji – przebudowa ulic osiedla i posady leskiej przy niej budowa infrastruktury parkingowej, budowa parkingu ogólnodostępnego przy rondzie w Lesku).
 • zagospodarowanie leskiego parku pt. ”Miejski Park Pokoleń” (w trakcie realizacji. Postała strategia na potrzeby projektu MOF Lesko – Zagórz – Sanok, w której zapisana jest rewitalizacja parku. Środki zostały na ten cel przeznaczone. Realizacja nastąpi około połowy roku 2024. 
 • (realizowane)  zagospodarowanie linii brzegowej Sanu  
 • linii brzegowej Sanu terenów wokół Kamienia Leskiego i Leskich Źródełek
 • ✅ (realizowane) wykoszone miejsca na pikniki rodzinne, miejsca na ogniska pokoleniowe i integracyjne,
 • miejsce na kino letnie
 • turystyczne szlaki rowerowe, zielone ścieżki spacerowe w całej gminie, a przy nich punkty rekreacyjne (w trakcie realizacji)
 • modernizacja widowni oraz sceny leskiego amfiteatru (niezrealizowan)
 • wzbogacenie leskiego basenu o wodny plac zabaw oraz skałkę wspinaczkową (niezrealizowane)
 • ( realizowane) rewaloryzacja zieleni, kwiatów, nasadzeń w  Gminie

 

ULGI, PROGRAMY SPOŁECZNE, PARTYCYPACJA MIESZKAŃCÓW

 • program ”Wsparcie rodzinom wielodzietnym” – rozszerzenie partnerów Leskiej Karty Dużej Rodziny ✅ (realizowane)
 • Leska Karta Mieszkańca – warunkiem: stały pobyt, zameldowanie w Gminie. Bezpłatne karty będą upoważniały do zniżek w partnerstwie z innymi gminami do muzeów, na koncerty, basen, imprezy płatne, atrakcje dla dzieci podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • powołanie Rady Społecznej Mieszkańców składającej się z przedstawicieli środowiska gospodarczego, turystycznego, oświatowego, kulturalnego, przedstawicieli sołectw, przedstawicieli osób niepełnosprawnych, młodzieży, mieszkańców w wieku produkcyjnym, seniorów, kół i klubów zainteresowań, organizacji pozarządowych itd.  jako organu doradczego Burmistrzowi
 • budżet obywatelski 

 

PROPOZYCJA DLA SOŁECTW

 • aktywna współpraca z sołtysami (w trakcie realizacji)
 • statuty w każdym sołectwie (w trakcie realizacji)
 • aktywizacja kół gospodyń wiejskich✅ (realizacja)
 • ścisła współpraca ze wszystkimi organizacjami w sołectwach ( trakcie realizacji)
 • rzeczywiste dysponowanie funduszem sołeckim przez sołectwa ✅(realizowane)
 • tworzenie marki turystycznej poszczególnych sołectw, i promocji jej, zarówno w trakcie wiodących wydarzeń w Lesku, jak też na terenie danych sołectw

 

TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY

 • wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych, jako alternatywy, na pozarolnicze dochody na wsi
 • innowacyjna promocja Gminy i sołectw w oparciu o korzenie tożsamości lokalnej ✅(realizacja)
 • organizowanie debat z mieszkańcami celem  budowy strategii turystycznej gminy z uwzględnieniem zintegrowanych lokalnych produktów turystycznych – wykorzystanie położenia gminy i jej walorów do rozwoju turystyki kwalifikowanej (agroturystyka, wędkarstwo, pszczelarstwo) ✅(realizowane)
 • zmiany wizerunku Gminy w oparciu o herb, logotyp i system piktogramów ✅ (realizowane)

 

KULTURA, SPORT I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW

 • cykliczne wydarzenia w ramach ”Piknik Pokoleń”
 • wspólne śniadanie Wielkanocne, Wspólna Wigilia Miejska i Jarmark Bożonarodzeniowy ✅(zrealizowane)
 • wzbogacona oferta stałych wydarzeń leskich. Również, rozszerzenie działalności Bieszczadzkiego Domu Kultury  w  sołectwach – propagującej kulturę, sport, integrację mieszkańców(zrealizowane)
 • stworzenie warunków dla zaistnienia animatorów kultury miejsko-wiejskie (ożywienie istniejących świetlic)
 • wsparcie leskich klubów sportowych, zabezpieczenie środków na sport masowy, rekreację dzieci i młodzieży, sport kwalifikowany oraz na promocję działań pro-aktywnych dla mieszkańców (zrealizowane)
 • wspieranie  wszelkich ruchów artystycznych i kulturalnych w całej gminie: wykorzystanie potencjału i zasobów ludzkich – artystów, muzyków, malarzy regionalistów, rękodzielników, aktorów, tancerzy śpiewaków itp. do stworzenia markowego produktu  kulturalnego gminy ✅(zrealizowane)

 

EDUKACJA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

 • zwiększanie zajęć pozalekcyjnych, nowatorskich, zgodnych z oczekiwaniami uczniów, kół zainteresowań ✅(realizowane)
 • utworzenie warunków dla lepszego zaistnienia szkoły muzycznej ✅(realizowane)
 • starania o dotację i środki zewnętrzne na wyposażanie w niezbędne materiały przedszkola i szkoły (realizowane)
 • starania o możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych kierunków klas
 • uchwalenie gminnego programu działań pro-zdrowotnych na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów
 • szeroka współpraca z policją, Strażą pożarną, Strażą leśną  itp. w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (realizowane)
 • dbałość o ochronę środowiska chroniąc drzewa i przyrodę

 

FINANSE, ŚRODKI UNIJNE I GOSPODARKA

 • przeprowadzenie audytu finansów Gminy ✅(zrealizowane)
 • wprowadzenie budżetu efektów
 • systematyczne zwiększanie dochodów gminy min. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, pozyskiwanie nowych inwestorów, tworzenie przyjaznych warunków dla przedsiębiorstw
 • renegocjowanie długu miasta z instytucjami finansowymi (bankami)
 • racjonalizacja oraz analiza/renegocjacja wszystkich kontraktów miejskich w celu ograniczenia rozchodów i wygenerowania dodatkowych przychodów
 • aktywne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych (realizowane)
 • szeroka współpraca z istniejącymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi celem  pozyskiwania dodatkowych funduszy zewnętrznych ✅(realizowane)
 • oszczędności w budżecie: zmniejszenie diet radnych, wynagrodzenia burmistrza (zrealizowane)
 • oszczędności w spółkach gminy:  zmniejszenie wynagrodzeń prezesów ✅(realizowane)
 • wsparcie dla rolników (szkolenie, doradztwo)

 

OTWARTY I PRZYJAZNY URZĄD

 • otwarty urząd na pomysły, inicjatywy i działania różnych grup społecznych ✅(realizowane)
 • godziny pracy urzędu dopasowane do potrzeb mieszkańców ✅ (zrealizowane)
 • prowadzenie polityki zgody ponadpartyjnej, bez podziałów.  Zaproponuję Radnym przyjęcie Kodeksu Etyki Radnych Miasta i Gminy Lesko
 • otwarte dla wszystkich nabory na stanowiska urzędnicze ✅ (realizowane)
 • utworzenie stanowiska pełnomocnika społecznego do spraw młodych, przedsiębiorców i seniorów.
 • prowadzenie mądrej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Tworzenie ważnych dla rozwoju Gminy stanowisk dokonane zostanie na zasadzie audytu wewnętrznego, reorganizacji, a nie nadmiernego rozrostu biurokracji urzędu  (realizowane)
 • przejrzysty Biuletyn Informacji Publicznej 

 

DODATKOWE INWESTYCJE ORAZ PROJEKTY ZREALIZOWANE, A NIE BYŁY UJĘTE W PROGRAMIE WYBORCZYM 

 

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam