Adam Snarski

O mnie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

mgr ADAM SNARSKI

e mail: burmistrz@lesko.pl

www.adamsnarski.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

 • w poniedziałki i wtorki w godz. od 8:30 do 9:30
 • w środy w godz. od 15:30 do 16:30

Telefon w sprawie dyżurów: (13) 469 80 01 w. 40 – Kancelaria Burmistrza

Jestem aktywistą miejskim od najmłodszych lat. Służenie ludziom to moja dewiza, ale i obecnie zawód. Odkąd sięgam pamięcią  interesowały mnie problemy społeczne, dlatego jako młody leszczanin byłem członkiem I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lesku. W listopadzie 2018 roku, wolą mieszkańców, zostałem wybrany na Burmistrza tego pięknego miasta i wspaniałej gminy. Jako urodzony w tym mieście leszczanin, dostąpiłem zaszczytu  służenia społeczeństwu. Dobro i rozwój Miasta i Gminy Lesko to mój priorytet w działaniu.

Dwa lata sterowania urzędem i gminą to mało, ale i na tyle, aby czegoś dokonać. Wszelkie szczegóły działań i osiągnięć umieszczane są na bieżąco zarówno na stronie www.lesko.pl jak też na profilach społecznościowych miasta i gminy oraz Burmistrza.

Wspomnę tylko o najważniejszych. Z mojej inicjatywy rozpoczęta została budowa pierwszego samorządowego żłobka, który wkrótce oddany zostanie do użytku,  gmina została wyróżniona mianem ”Przyjazny urząd”, nominowana do nagrody ”gospodarczej” oraz  przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej Karty Seniora”. Gmina Lesko otrzymała także tytuł gminy ”Przyjaznej Seniorom”. Z mojej inicjatywy powstał specjalny fundusz drogowy. Dbając o naszą infrastrukturę corocznie z samego funduszu wydajemy rekordową kwotę – 500 tysięcy złotych na remonty dróg i chodników w całej gminie.

Odnowione i uatrakcyjnione zostało Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej oraz powstają multimedialne ścieżki spacerowe po zabytkach Leska. Odnowiona została linia brzegowa Sanu oraz wzgórze Baszta. Na poddaszu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Lesku powstało nowoczesne mini muzeum historyczne w jubileusz 550-lecia nadania praw miejskich miastu. Także z tej okazji odnowione zostało również rondo w Lesku. Dwa lata mojego zarządzania to przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i europejskich. Dzięki nim modernizujemy kompleksowo Bieszczadzki Dom Kultury czy powstaje Regionalna Izba Pamięci oraz Klub Seniora w dawnej Świątyni Ormiańskiej.

Przez ten okres czasu wprowadziłem szereg inicjatyw społecznych, zmodernizowaliśmy świetlice wiejskie, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wspieramy OSP, kluby sportowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Budujemy place zabaw oraz gry podwórkowe z pozyskanych środków dzięki współpracy właśnie z organizacjami. Inwestycje staramy się wprowadzać z nastawieniem na głos mieszkańców wyrażany w konsultacjach społecznych. Zorganizowaliśmy w Lesku także wiodące wydarzenia sportowe takie jak Ogólnopolski Spływ Kajakowy Błękitną Wstęgą Sanu, Puchar Polski Południowej Cross Country, Runarmageddon Lesko – Brama w Bieszczady.

Zapoczątkowaliśmy coroczne Jarmarki Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Podjęte zostały również działania przy tworzeniu autobusowej sieci komunikacji miejskiej na linii Lesko -Zagórz – Załóż – Sanok. Przy tym konsekwentnie realizując swój program wyborczy na który umówiłem się z mieszkańcami gminy. Bardzo ważna jest dla mnie również jakość edukacji, która szczególnie na wsi jest jednym z podstawowych centrów życiowych lokalnych społeczności. Dlatego rozpocząłem proces przejmowania na powrót do prowadzenia przez gminę dwóch placówek oświatowych w Manastercu i Bezmiechowej Dolnej, które kiedyś zostały oddane do prowadzenia przez podmiot zewnętrzny. Stawiamy także na eko – gminę, każdego roku pozyskując środki zewnętrzne, utylizujemy na koszt gminy niebezpieczny dla mieszkańców zalegający im jeszcze azbest.

A wszystko po to, aby Miasto i Gmina Lesko stały się nowotarskim miejscem, w którym warto żyć , pracować, przyjeżdżać i wypoczywać.

Z wykształcenia jestem prawnikiem z tytułem magistra, który poprzedzony był licencjatem w dziedzinie administracji. Studia kończyłem na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, wydz. Zamiejscowy w Brukseli. Po ukończeniu studiów, na prośbę władz, pozostałem na uczelni, początkowo jako koordynator administracyjny, a następnie, w latach 2016-2018, jako prodziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Brukseli. Okres ten był dla mnie wielką szkołą zarządzania zespołem ludzkim, organizacji pracy i budowania kompetencji własnych. W chwili obecnej jestem również doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalność prawo administracyjne oraz studentem studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2020/2021.

Nadzór Burmistrza Miasta i Gminy Lesko:

 1. Kieruje urzędem przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Określa szczegółowy zakres zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika
 3. Burmistrz kieruje urzędem przez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń służbowych.
 4. Burmistrz jest kierownikiem urzędu, pełniąc równocześnie funkcję organu wykonawczego gminy.
 5. Zwołuje posiedzenia Kierownictwa Urzędu
 6. Określa wielkość zatrudnienia w urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia
 7. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy wykonywanie uchwał rady i zadań określonych przepisami prawa, w tym w szczególności:

– kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

– kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, pism okólnych i wytycznych,

– powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza,

– składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym i udzielanie upoważnień w tym zakresie,

– zarządzanie gospodarką finansową gminy,

– wykonywanie budżetu gminy,

– przygotowywanie projektów uchwał rady,

– określanie sposobu wykonywania uchwał,

– opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

– ogłaszanie aktów normatywnych,

– wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

– nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

– wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

– wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów instytucji kultury,

– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

– dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników,

– upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania czynności w imieniu Burmistrza,

– zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracownikom urzędu oraz kierownikom j.o.

– rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,

– kierowanie Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,

– opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

– zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

– zapewnianie skutecznej ochrony danych osobowych.

 1. Burmistrz nadzoruje:

–  Skarbnika

– Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich,

–  Biuro Promocji, Kultury i Turystyki,

– Inspektora Ochrony Danych,

– Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 1. Burmistrz wydaje:

– zarządzenia – wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych, będące przepisami porządkowymi w sprawach nie cierpiących zwłoki, które podlegają zatwierdzeniu przez radę na najbliższej sesji oraz inne podejmowane w ramach kompetencji,

– decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej,

– pisma okólne – porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne urzędu.

– polecenia – dotyczące wyznaczania operacyjnych działań komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy.

 1. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są w szczególności:

– korespondencję kierowaną do organów administracji publicznej, w szczególności kierowników naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, posłów na sejm i senatorów,

– protokoły kontroli przeprowadzanych w urzędzie przez uprawnione organy, korespondencję do Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– pisma, dokumenty i decyzje akty administracyjne należące do wyłącznej właściwości Burmistrza, a także decyzje w sprawach osobowych kierownictwa urzędu, pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

– odpowiedzi na interpelacje radnych,

– odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu, kierowników Wydziałów, kierownika USC, Sekretarza, Skarbnika i Zastępcy Burmistrza,

– zarządzenia, regulaminy,

– oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności gminy,

– pełnomocnictwa i upoważnienia do działania imieniu Burmistrza, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu podczas nieobecności Burmistrza,

– pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i innymi instytucjami,

– dokumenty i pisma każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu.

 1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 9-11 oraz w każdy czwartek w godz. 15-17.

Adam Snarski

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam