Adam Snarski

O mnie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

mgr ADAM SNARSKI

e mail: burmistrz@lesko.pl

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

 • w poniedziałki i wtorki w godz. od 8:30 do 9:30
 • w środy w godz. od 15:30 do 16:30
 • Telefon w sprawie dyżurów: (13) 469 80 01 w. 40 – Kancelaria Burmistrza

 

Po pięciu latach zarządzania urzędem i sprawami leskiej społeczności, mogę napisać, że jako wybrany z woli mieszkańców w 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Lesko,  jestem silnym i konsekwentnym w działaniu liderem, który swoje pierwsze kroki społecznościowe stawiał już jako kilkunastoletni Leszczanin będąc  członkiem I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lesku. Moja dewiza, to być zawsze wśród ludzi i słuchać ich bardzo uważnie. Bo tylko w ten sposób można zmieniać zastaną rzeczywistość i dążyć do tego, aby gmina stawała się co raz bardziej nowoczesna, ale i przyjazna zarówno dla mieszkańców jak i przebywających u nas gości.

Pięć lat  kierowania urzędem i gminą to z jednej strony tylko jedna kadencja, ale z drugiej, to ona, pozwoliła mi na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką urzędu, problemami mieszkańców, jak też pokazała szeroki obraz możliwości jak i bolączek całej gminy. Wszelkie szczegóły działań i osiągnięć, systematycznie  umieszczane są zarówno na stronie www.lesko.pl jak też na profilach społecznościowych miasta i gminy oraz Burmistrza.

Wspomnę tylko o najważniejszych. Z mojej inicjatywy wybudowany został pierwszy  samorządowy żłobek, który po trzech latach funkcjonowania już na stałe wpisał się w mapę edukacyjną i krajobraz naszego miasta. Zmodernizowaliśmy Bieszczadzki Dom Kultury i przywróciliśmy funkcjonowanie w nim kina, wyremontowaliśmy prawie we wszystkich sołectwach świetlice wiejskie, a w Jankowcach wybudowaliśmy nową od postaw. wyremontowaliśmy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawicy.  Odrestaurowaliśmy źródełka mineralne i postawiliśmy w ich obrębie tężnię solankową. Zbudowaliśmy wieżę widokową na Wzgórzu Baszta.

W odrestaurowanej  przez nas kamienicy ormiańskiej utworzyliśmy Klub Seniora oraz Izbę Pamięci Regionalnej. Na poddaszu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Lesku powstało nowoczesne mini muzeum historyczne w jubileusz 550-lecia nadania praw miejskich miastu .  Także z tej okazji odnowione zostało również rondo w Lesku.

Przez cały okres wyborczy wprowadziliśmy szereg inicjatyw społecznych, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wspieramy OSP, kluby sportowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Budujemy place zabaw oraz gry podwórkowe z pozyskanych środków dzięki współpracy właśnie z organizacjami. Inwestycje staramy się wprowadzać z nastawieniem na głos mieszkańców wyrażany w konsultacjach społecznych.

Zorganizowaliśmy w Lesku także wiodące wydarzenia sportowe i kulturalne takie jak Ogólnopolski Spływ Kajakowy Błękitną Wstęgą Sanu, Puchar Polski Południowej Cross Country, Runarmageddon Lesko – Brama w Bieszczady, czy coroczny  Festiwal  Rock Country.  W roku 2024, po sześciu latach,  powracamy do organizacji festiwalu ZEW SIĘ BUDZI. Od początku mojej kadencji zapoczątkowaliśmy również coroczne Jarmarki Bożonarodzeniowe i Wielkanocne.

Bardzo ważna jest dla mnie również jakość edukacji, która szczególnie na wsi jest jednym z podstawowych centrów życiowych lokalnych społeczności. Dlatego dokonałem przejęcia  na powrót przez gminę dwóch placówek oświatowych w Manastercu i Bezmiechowej Dolnej, które kiedyś zostały oddane do prowadzenia przez podmiot zewnętrzny. Stawiamy także na eko – gminę, każdego roku pozyskując środki zewnętrzne, utylizujemy na koszt gminy niebezpieczny dla mieszkańców zalegający im jeszcze azbest.

Przez 5 lat udało nam się pozyskać ponad 60 mln złotych, co jest znacząca wartością w historii gminy. Zdecydowaną ich część przeznaczyliśmy na inwestycje remontując szkoły, drogi, budując sieci wodociągowe i kanalizację sanitarną, oświetlenia uliczne, chodniki, czy modernizacje oczyszczani ścieków w Lesku. Wraz z Bieszczadzkim Związkiem Komunikacyjnym przywróciliśmy lokalne połączenia PKS

 

Najnowsze, rozpoczęte w 2023 roku  zadania, to budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych i autokarów przy leskim rondzie, przebudowa dworca autobusowego w Lesku, opracowanie i złożenie projektu zagospodarowania linii brzegowej Sanu, rewitalizacji parku miejskiego i ścisłego centrum miasta z modernizacją tzw. „budek” fontanny i Plant oraz dostawa i  montaż elektronicznych wiat odpadowych przy zabudowie wielorodzinnej w Lesku i Średniej Wsi  oraz kilka pomniejszych inwestycji.

A wszystko po to, aby Miasto i Gmina Lesko stały się nowotarskim miejscem, w którym warto żyć , pracować, przyjeżdżać i wypoczywać.

Za swoje osiągnięcia Gmina kilkukrotnie została wyróżniona mianem ”Przyjazny urząd”, dodatkowo w 2023 roku otrzymaliśmy Wyróżnienie Nadzwyczajne „Laur Kreatywności”, ukoronowaniem naszych działań jest zarówno przyznanie Gminie Lesku, spośród miast powiatowych w Polce II miejsca w kategorii „Społeczny Sukces Kadencji 2018-2023 pisma samorządowego „Wspólnota”, jak też  w 2024, osobiście jako burmistrz otrzymałem Wyróżnienie Nadzwyczajne „Diament Przywództwa”.

W styczniu 2023 roku jako Burmistrz Miasta i Gminy lesko wybrany zostałem na V-ce Przewodniczącego Podkarpackich Struktur Ruchu Samorządowego „TAK DLA POLSKI” .

Z wykształcenia jestem prawnikiem z tytułem magistra, który poprzedzony był licencjatem w dziedzinie administracji. Studia kończyłem na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, wydz. Zamiejscowy w Brukseli. Po ukończeniu studiów, na prośbę władz, pozostałem na uczelni, początkowo jako koordynator administracyjny, a następnie, w latach 2016-2018, jako prodziekan Zamiejscowego Wydziału Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Brukseli. Okres ten był dla mnie wielką szkołą zarządzania zespołem ludzkim, organizacji pracy i budowania kompetencji własnych. W chwili obecnej jestem również doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalność prawo administracyjne oraz studentem studiów podyplomowych organizowanych przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2020/2021.

Nadzór Burmistrza Miasta i Gminy Lesko:

 1. Kieruje urzędem przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Określa szczegółowy zakres zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika
 3. Burmistrz kieruje urzędem przez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń służbowych.
 4. Burmistrz jest kierownikiem urzędu, pełniąc równocześnie funkcję organu wykonawczego gminy.
 5. Zwołuje posiedzenia Kierownictwa Urzędu
 6. Określa wielkość zatrudnienia w urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia
 7. Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy wykonywanie uchwał rady i zadań określonych przepisami prawa, w tym w szczególności:

– kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

– kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, pism okólnych i wytycznych,

– powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza,

– składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym i udzielanie upoważnień w tym zakresie,

– zarządzanie gospodarką finansową gminy,

– wykonywanie budżetu gminy,

– przygotowywanie projektów uchwał rady,

– określanie sposobu wykonywania uchwał,

– opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

– ogłaszanie aktów normatywnych,

– wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

– nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

– wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

– wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów instytucji kultury,

– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

– dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników,

– upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania czynności w imieniu Burmistrza,

– zatwierdzanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracownikom urzędu oraz kierownikom j.o.

– rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,

– kierowanie Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,

– opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

– zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

– zapewnianie skutecznej ochrony danych osobowych.

 1. Burmistrz nadzoruje:

–  Skarbnika

– Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich,

–  Biuro Promocji, Kultury i Turystyki,

– Inspektora Ochrony Danych,

– Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 1. Burmistrz wydaje:

– zarządzenia – wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych, będące przepisami porządkowymi w sprawach nie cierpiących zwłoki, które podlegają zatwierdzeniu przez radę na najbliższej sesji oraz inne podejmowane w ramach kompetencji,

– decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej,

– pisma okólne – porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne urzędu.

– polecenia – dotyczące wyznaczania operacyjnych działań komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy.

 1. Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są w szczególności:

– korespondencję kierowaną do organów administracji publicznej, w szczególności kierowników naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, posłów na sejm i senatorów,

– protokoły kontroli przeprowadzanych w urzędzie przez uprawnione organy, korespondencję do Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– pisma, dokumenty i decyzje akty administracyjne należące do wyłącznej właściwości Burmistrza, a także decyzje w sprawach osobowych kierownictwa urzędu, pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

– odpowiedzi na interpelacje radnych,

– odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu, kierowników Wydziałów, kierownika USC, Sekretarza, Skarbnika i Zastępcy Burmistrza,

– zarządzenia, regulaminy,

– oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności gminy,

– pełnomocnictwa i upoważnienia do działania imieniu Burmistrza, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu podczas nieobecności Burmistrza,

– pełnomocnictwa do reprezentowania gminy przed sądami i innymi instytucjami,

– dokumenty i pisma każdorazowo zastrzeżone przez Burmistrza do jego podpisu.

Adam Snarski

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam