Adam Snarski

Rok inwestycji! Planowane inwestycje w 2022 roku.

Rok inwestycji! Przed nami realizacja budżetu na ten rok, który jest pełny nowych inwestycji. Ruszamy z przetargami. Planowane wydatki inwestycyjne to blisko 23 mln złotych na wydatki majątkowe dla mieszkańców! Trzy przetargi są już ogłoszone w naszym Biuletynie Informacji Publicznej m.in. na budowę parkingu ogólnodostępnego w Lesku. ???
✅Lista wybranych, ważniejszych inwestycji na 2022:
1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4.
Planowany koszt inwestycji 3.995.535,11 zł – dofinasowane jest z EFR 2.000.000 zł.
2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci do przepompowni P4 w Hoczwi, na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę. Planowany koszt inwestycji 4.900.000 zł – dofinansowanie 4.655.000 zł
3. DROGI: zaplanowano 4.307.478,26 zł, z tego:
1) „Drogi publiczne wojewódzkie” 340.000 zł – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Hoczew i miejscowości Łączki
2) „Drogi publiczne powiatowe” 250.000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Leskiego budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łukawica.
3) „Drogi publiczne gminne” wydatki inwestycyjne: 2.850.847,93 zł planuje się:
– Budowę parkingu ogólnodostępnego w Lesku wraz ze ścieżką pieszo-rowerową komunikującą parking z centrum miasta oraz budynkiem obsługi podróżnych (toalety). Wydatki zaplanowane na 2022 r. wynoszą 1.183.800,00 zł, w tym w ramach dofinansowania z tzw. „środków górskich”- 960.000,00 zł.
– Przebudowę ulic przyległych do synagogi. Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej w pasie drogowym infrastruktury technicznej (wodno – kanalizacyjnej), nawierzchni dróg, chodników, budowa miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicznego. Planowane wydatki inwestycyjne 1.050.000 zł, w tym dofinasowanie „środki górskie”- 840.000,00 zł.
– Przebudowę przejść dla pieszych na ul. Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia w Lesku. Planowana wartość inwestycyjna 539.047,93 zł.
– Budowę miejsc postojowych przy ulicy bocznej od ul. Smolki w Lesku. Planowana wartość inwestycyjna 28.000 zł.
– Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Kmity w Lesku. Planowana wartość 50.000 zł.
4) „Drogi wewnętrzne” planowane wydatki inwestycyjne 510.054,54 zł w tym m.in.:
– Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 204 w miejscowości Manasterzec. Planowana wartość 35.000 zł
– Przebudowę drogi na długości 235 mb zlokalizowanej na działce nr 69 w miejscowości Postołów. Planowana wartość 100.000 zł
– Przebudowę drogi zlokalizowanej na działce nr 286, 324/7 w miejscowości Hoczew – planowana wartość 60.000 zł
– W ramach wydatków bieżących zostanie wykonany remont drogi
w miejscowości Glinne dofinansowanie z FS UE – 250 000 zł.
4. Budowa tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury w Lesku oraz budowa parkingów przy Kamieniu Leskim oraz przy ul. Unii Brzeskiej w Lesku. Planowana wartość inwestycji 350.000 zł w tym dofinansowanie z tzw. „środków górskich”- 250.006,33 zł
5. Modernizacja peronów i terenu przyległego przy dworcu autobusowym w Lesku. Planowana wartość inwestycji: 450.000 zł w tym dofinansowane ze „środków górskich”- 350.000,00 zł
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na miejscach postojowych przy bloku przy ul. W. Pola w Lesku. Planowana wartość inwestycji 30.000 zł
7. Przebudowa schodów przy garażach przy ulicy B. Joselewicza w Lesku. Planowana wartość inwestycji 30.000 zł.
8. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej do przepompowni ścieków w miejscowości Huzele. Planowana wartość inwestycji 12.500 zł
9. Modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego Gminy Lesko, w tym Rynek 15. Planowana wartość inwestycji 150.000 zł.
10. ”Budowa remizy OSP w Łukawicy – etap III. Trzeci ostatni etap prac przy remizie OSP Łukawica. Zaplanowano kwotę 180.000,00 zł
11. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Huzele, budowę oświetlenia w ciągu ul. Podgórskiej i ul. Wolańskiej w miejscowości Lesko, budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Postołów, budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Glinne. Planowana wartość inwestycji 1.115.000 zł w tym dofinansowanie ze „środków górskich”- 864.000,00 zł
12. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego LED przy ul. Kmity (droga obok żłobka). Planuje się opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia ulicznego LED.
Planowana wartość inwestycji 30.000,00 zł;
13. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze „Kostryń”. Planowana wartość inwestycji 10.000,00 zł.
14. Zaplanowano odrestaurowanie źródełek mineralnych w Lesku. Projekt zakłada oczyszczenie studni, ponowne ocembrowanie i obudowę źródeł, budowę altany nawiązującej architektonicznie do dawnej pijalni, budowę tężni, budowę ciągów pieszych i schodków terenowych, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż obiektów małej architektury (ławek i koszy na śmieci itp.), remont drogi dojazdowej oraz budowę miejsc postojowych.
Wydatki planowane na ten cel w 2022 r. wynoszą 450.000,00 zł, w tym w ramach dofinansowania z tzw. „środków górskich”- 350.000,00 zł
15. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2021r. – 1.240.000,00 zł. (w tym środki niewykorzystane w 2021 roku w kwocie 940.000,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVD-19 zostaną wydatkowane w 2022r).
16. Modernizacja dachu na hali widowiskowo – sportowej w Manastercu. Planowana wartość inwestycji 50.000,00 zł.
17. „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku”.
Planowane wydatki wynoszą 3 227.689,89 zł.
18. ”Rewitalizacja synagogi w Lesku”. Planuje się rewitalizację części obiektu – tj. wieżyczki, która wymaga zabezpieczenia. Konieczne jest opracowanie programu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego, a następnie wykonanie prac. Planowana wartość zadania 200.000,00 zł w tym w ramach dofinansowania z tzw. „środków górskich”- 160.000,00 zł
19. „Lesko i Chust – historia naszą siłą”. Upowszechnianie lokalnej historii i kultury Leska i Chustu, z naciskiem na ukazanie mieszkańcom i turystom historycznych podobieństw i różnic obu miast na przestrzeni 550 lat.
Wartość zadania: 189.560,00 zł, w tym dofinasowanie 178.000,00 zł
20. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego w Lesku”. Opracowanie projektowo – kosztorysowe będzie obejmować: bieżnie i urządzenia lekkoatletyczne, instalacje elektryczne w tym oświetlenie stadionu (z konstrukcją masztów oświetleniowych), instalacje sanitarne: drenaż bieżni, drenaż boiska, odwodnienie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, nawodnienia boiska piłkarskiego, budynek zaplecza stadionu z trybunami w branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej (instalacje wodno – kanalizacyjne, c.o, wentylacja i klimatyzacja)
i elektrycznej. Planowana kwota na ten cel wynosi 115.000,00 zł
21. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę lodowiska wraz z zadaszeniem. Zakres opracowania obejmował będzie wykonanie podbudowy i ułożenie posiadanych elementów lodowiska, wykonanie instalacji chłodu oraz montaż na stałe posiadanego zadaszenia – 30.000,00 zł.
✅Ponadto:
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 4.938.689,89 zł
W tym dotacje dla instytucji kultury przedstawiają się następująco:
• Bieszczadzki Dom Kultury 700.000,00 zł
(dotacja pomniejszona o 100 tysięcy złotych poprawką Radnych Klubu PiS)
• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 570.000,00 zł
Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu, drzewo i tekst „IL ZACZYNAMY ROK INWESTYCJI PARKING PRZY RONDZIE W LESKU REMIZA OSP W ŁUKAWICY DWORZEC AUTOBUSOWY SKO ን WIATY, TĘŻNIA SOLANKOWA NA ŹRÓ“DEŁKACH WZGÓRZE BASZTA”

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam