Adam Snarski

Program Wyborczy 2024-2029

PROGRAM WYBORCZY 2024-2029

ADAMA SNARSKIEGO

Bezpartyjnego kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

Program wyborczy jest powiązany z nową, opracowaną i wdrożoną
Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Lesko na lata 2021-2030

Jest programem napisanym wspólnie z mieszkańcami w wyniku niezliczonych naszych spotkań i rozmów podczas obecnej kadencji. 

 

 

PRACA, BIZNES, INWESTOR

 • kontynuacja programu ‘’BIZNES ZA ZŁOTÓWKĘ’’,
 • staże dla młodych w Urzędzie Gminy i instytucjach podległych,
 • kontynuacja zatrudniania bezrobotnych Mieszkańców Gminy Lesko w urzędzie i naszych jednostkach w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy
 • wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców spełniających określone kryteria, m.in. tworzących nowe miejsca pracy lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez dostosowanie
  go do potrzeb inwestorów w zakresie możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz utworzenia kolejnych terenów przeznaczonych pod działalność produkcyjną, usługową i mieszkaniową
 • pozyskanie środków zewnętrznych na aktywizację zawodową mieszkańców (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, staże, podejmowanie działalności gospodarczej)

 

SZKOŁA Z PASJĄ – DOBRA EDUKACJA

 • modernizacja i wyposażenie szkół, przedszkoli w nowoczesny sprzęt komputerowy
  i multimedialny
 • wprowadzenie badań profilaktycznych dla chętnych, w kierunku diagnozy wad postawy w szkołach i przedszkolach
 • utworzenie nowych programów stypendialnych dla zdolnej młodzieży
 • przekształcenie obecnej szkoły muzycznej z prywatnej na publiczną we współpracy z obecną dyrekcją – umożliwimy szlifowanie młodych talentów bezpłatnie, pod auspicjami Gminy
 • bon edukacyjny dla ósmoklasistów – dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów
 • wsparcie finansowe i merytoryczne dla nauczycieli ułatwiające awans zawodowy –  każdy nauczyciel chcący zwiększać swoją wiedzę otrzyma pomoc Gminy
 • wsparcie środkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych letniego wypoczynku uczniów: półkolonie, kolonie
 • równe szanse edukacyjne dla uczniów – zarówno z miasta, jak i naszych sołectw

 

NASZE  BEZPIECZEŃSTWO

 • kontynuowanie ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
 • doposażanie jednostek OSP w potrzebny im sprzęt oraz sukcesywna wymiana wozów ratowniczo-gaśniczych
 • budowa placu szkoleniowego dla jednostek OSP
 • wsparcie OSP w pisaniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno na wyposażenie, jak i szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz kontynuacja budowy bezpiecznych przejść dla pieszych. Składamy wniosek do kolejnej edycji programu ‘’Razem Bezpieczniej’’
 • instalacja stacji interkomowych SOS oraz wolno stojących kolumn SOS m.in. w parku miejskim, na Plantach czy w centrum miasta pozwalają w sytuacjach awaryjnych skontaktować
  się z numerem ratunkowym oraz udzielić pierwszej pomocy
 • reorganizacja Ruchu i Strefy „Tempo 30” w okolicach szkół i przedszkoli oraz zamontowanie progów zwalniających

 

INWESTYCJE, KOMUNIKACJA, TURYSTYKA

 • pozyskanie minimum 100 mln zł w nowej perspektywie unijnej oraz ze środków krajowych na inwestycje i projekty przez okres kadencji
  To założenie, z którego szybko, bo kwotowo będzie można nas rozliczyć.
 • kontynuacja modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • kontynuacja budowy i modernizacji dróg, ulic, chodników, parkingów (m.in. budowa łącznika ulicy Przemysłowej z Piłsudskiego, przebudowa ulicy Kwiatowej, Parkowej, Zielonej, Bieszczadzkiej (od ronda do basenu), Żeromskiego, Stawowej, Basztowej, Sanowej, Spokojnej, Jana Pawła II czy Berka Joselewicza wokół bloków przy synagodze)
 • kontynuacja przebudowy osiedla Smolki i Kmity – poszerzenie ulic, wybudowanie nowych chodników, poprawa istniejących, a co najważniejsze – budowa nowych miejsc parkingowych. Prace potrwają do połowy października 2024 roku
 • wprowadzenie przy powstającym parkingu obok ronda w Lesku systemu Park and Go
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego typu LED (m.in. na ulicy Wolańskiej, Stawowej, Zielonej, Słonecznej, Ogrodowej, Spacerowej, Bieszczadzkiej (od ronda do basenu), Moniuszki)
  oraz wymiana wszystkich istniejących lamp na LED
 • przebudowa Dworca Autobusowego. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy Lesko. Zakończenie zadania do jesieni 2024 roku
 • systematyczna poprawa stanu technicznego i energetycznego budynków komunalnych
 • stworzenie przy kompleksie basenu Linarium, rozbudowa istniejącego placu zabaw z elementami wodnymi. Posiadamy gotowy wniosek projektowy
 • budowa ‘’Bulwarów nad Sanem’’ – na wysokości starego basenu i wyżej powstanie: pumptrack (tor do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce), street workout m.in. do ćwiczeń kalistenicznych, ścieżki pieszo-rowerowe, miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe, duży plac zabaw dla dzieci, wiaty ze stołami i miejscem na grilla, wiata dla wędkarzy. Zachowana zostanie również zieleń, wśród której mieszkańcy i turyści będą mogli swobodnie wypoczywać. Projekt zakłada także rewitalizację parku miejskiego.
  Posiadamy gotowy projekt budowlany, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu Interreg Polska – Słowacja, czekamy na dofinansowanie
 • rewitalizacja centrum miasta poprzez renowację miejskich ‘’budek’’, placu wokół fontanny, leskich plant (miejsce na plac zabaw) i przestrzeni miejskiej w oparciu o zieloną infrastrukturę oraz budowa ścieżek rowerowych. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z Programu Miejski Obszar Funkcjonalny, realizowanego Gminę Lesko razem z miastem Zagórz i Sanok. Prace ruszą w tym roku, a Lesko przeznaczy na ich realizację około 2 mln euro
 • budowa ‘’OSIEDLA MŁODYCH’’- posiadamy koncepcję, tworzymy dokumentację projektową na budowę pierwszych 50 lokali mieszkaniowych. Wynajem mieszkań dla mieszkańców Gminy Lesko odbywał się będzie na preferencyjnych warunkach. Dofinansowanie tego zadania pochodzi z programu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • budowa bezpiecznych tras rowerowych (około 15 km). Środki pochodzą z programu MOF Lesko-Zagórz-Sanok. Prace rozpoczniemy w tym roku
 • przebudowa sceny amfiteatru miejskiego oraz widowni i infrastruktury towarzyszącej
 • stadion miejski – w konsultacji z klubami sportowymi opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Po uzyskaniu finansowania zrealizujemy zadanie. Powstanie stadion piłkarsko-lekkoatletyczny
 • ochrona zabytków – przeprowadzenie prac konserwatorskich przy synagodze (w trakcie realizacji), dalszej części świątyni ormiańskiej, Popówce w Hoczwi oraz kapliczce na Posadzie Leskiej (przesunięcie i renowacja)
 • sukcesywne budowanie kolejnych alejek i ogrodzenia na cmentarzach komunalnych i gminnych oraz budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Lesku
 • rozbudowa terenu wzgórza Baszta poprzez budowę wieży widokowej w sąsiedztwie tarasu
 • rewitalizacja otoczenia Kamienia Leskiego poprzez wycinkę zbędnych zakrzaczeń, remont ścieżek, wykonanie oznakowania i montaż małej architektury
 • dalsza rozbudowa Źródełek Mineralnych – posiadają ogromny potencjał
 • budowa wielofunkcyjnych placów zabaw w każdym sołectwie i na terenie miasta
 • dalsze członkostwo Gminy Lesko z bieszczadzkimi gminami w Bieszczadzkim Związku Komunikacyjnym w celu sukcesywnej rozbudowy sieci linii autobusowych
 • rewitalizacja parku Krasickich na Posadzie Leskiej na działkach w granicach Gminy Lesko

 

W TROSCE O ZDROWIE

 • dalsza pomoc i współpraca z odpowiednimi organami administracji państwowej i samorządowej w celu zagwarantowania funkcjonowania leskiego szpitala
 • stworzenie warunków podmiotom zewnętrznym do utworzenia dodatkowej opieki medycznej
 • utworzenie centrum wypożyczalni nowoczesnego sprzętu medycznego
 • bezpłatne spotkania otwarte, prelekcje, szkolenia o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców (m.in. organizacja wydarzeń profilaktycznych dla mieszkańców, jak Leski Dzień dla Zdrowia)

 

SENIOR  NASZĄ  WARTOŚCIĄ

 • dalsze wspieranie inicjatyw senioralnych poprzez umacnianie działalności klubów i organizacji, w tym Klubu Seniora
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty pro-senioralne
 • kontynuacja programu Ogólnopolska Karta Seniora
 • kontynuacja corocznej Leskiej Senioriady
 • utworzenie całodobowego ośrodka opieki dla seniorów w partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • program „Złota Rączka dla Seniora” – nieodpłatna pomoc seniorom w drobnych, domowych naprawach

 

MŁODZI NASZĄ DUMĄ 

 • powołanie Młodzieżowej Rady Gminy i Pełnomocnika ds. młodych
 • utworzenie Urban Lab czyli instrumentu współpracy władz miejskich z mieszkańcami, szczególnie w młodym wieku, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązania takie jak start-up finansowane ze środków unijnych
 • utworzenie budżetu obywatelskiego – część środków z budżetu przeznaczymy do decydowania młodym
 • wsparcie małymi grantami inicjatyw młodzieżowych
 • wprowadzenie systemu rowerów miejskich i ładowarek miejskich dla smartfonów
 • organizacja każdego roku cyklicznego FORUM MŁODYCH
 • kontynuacja płatnych praktyk i staży w urzędzie Miasta i Gminy oraz w instytucjach podległych – możliwość zatrudnienia

 

SPORT

 • budowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Lesku oraz prowadzenie prac remontowych przy obiektach w sołectwach, czy też przy szkołach podstawowych
 • zwiększenie wsparcia projektowego dla klubów sportowych oraz zakup nowego sprzętu sportowego
 • oprócz corocznych dotacji na kluby sportowe, w związku z rosnącymi kosztami ich utrzymania. uruchomienie specjalnego funduszy sportowego z którego kluby będą mogły korzystać również w trakcie roku
 • wspieranie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
 • budowa hali na zimowe lodowisko przy obiektach sportowych basenu Aquarius

 

NIEPEŁNOSPRAWNY NASZYM PRZYJACIELEM

 • kontynuacja pomocy dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • angażowanie osób z niepełnosprawnościami w działania gminne, szczególnie w zakresie kultury
 • usuwanie barier architektonicznych w obiektach podlegających Gminie oraz w przestrzeni publicznej
 • organizacja bezpłatnych szkoleń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 

KULTURA

 • zapewnienie instytucjom kultury adekwatnej do ich działalności dotacji, pozwalającej na zaplanowanie szerokiej oferty kulturalnej
 • przywrócimy duże wydarzenia i imprezy w Gminie
 • inwestycja w szkolenia pracowników kultury: szkolenia techniczne (akustyczne, oświetleniowe, informatyczne) oraz merytoryczne (tworzenie oferty kulturalnej, promocja wydarzeń)
 • rozszerzenie nowoczesnej oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców miasta i sołectw
 • organizacja imprez masowych: „Sylwester plenerowy”, „Parada Orkiestr Dętych”, „Dni Leska”, „Pożegnanie Lata”, „Dzień Dziecka”, Country&Rock Festival oraz imprez i wydarzeń wakacyjnych
 • większa ilość wydarzeń plenerowych dla dzieci i dorosłych – zabawy taneczne oraz dancingi
 • wsparcie i promocja lokalnych środowisk artystycznych, klubów i stowarzyszeń – dziecięcych, młodzieżowych i senioralnych
 • remont Synagogi, w szczególności przystosowanie jej do całorocznego funkcjonowania oraz zagospodarowanie pomieszczeń na piętrze budynku
 • zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci i młodzieży w instytucjach kultury (półkolonie we współpracy z Leskim Centrum Edukacji i Sportu)
 • organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży do większych ośrodków kulturalnych (do teatru, filharmonii, itp.)
 • stworzenie spójnego kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych we wszystkich instytucjach kultury na terenie gminy, w tym organizowanych w sołectwach
 • organizowanie większej ilości konkursów talentów, ale też stworzenie możliwości wyjazdów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach artystycznych na konkursy organizowane w innych miastach

 

URZĄD BLISKO MIESZKAŃCÓW

 • kontynuacja bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami w ramach ‘’Mobilnego Urzędu’’ w mieście i sołectwach
 • kontynuacja wszystkich wprowadzonych udogodnień cyfrowych i stacjonarnych w kadencji 2018-2024
 • kontynuacja modyfikacji systemu pracy w sferze administracji, by Urząd jeszcze bardziej wspierał aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców, przy zapewnieniu pełnej transparentności podejmowanych decyzji
 • rozpoczęty proces budowania profesjonalnej kadry urzędników musi zakończyć się sytuacją, gdy każdy mieszkaniec/petent będzie zadowolony ze świadczonych przez obsługę usług

 

 

SOŁECTWA

 • modernizacja i doposażenie sołeckich świetlic
 • współorganizowanie przez gminne instytucje kultury wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców sołectw
 • polepszenie infrastruktury gminnej – chodników, dróg, oświetlenia
 • podejmowanie skutecznych działań wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i kołami myśliwskimi, w celu zapewnienia mieszkańcom należytej ochrony przed pojawiającą się dziką zwierzyną
 • bezpłatny wynajem świetlic dla działaczy społecznych danego sołectwa, w tym członków KGW, OSP, stowarzyszeń wiejskich, rad sołeckich oraz na organizowane imprezy okolicznościowe i integracyjne służące mieszkańcom wsi
 • dofinansowanie wydarzeń wiejskich dla mieszkańców

 

 

Ponadto, prezentujemy szczegółowy program dla sołectw stworzony w oparciu o wnioski i sugestie mieszkańców podczas spotkań w ramach programu Mobilny Urząd:

 

Bachlawa i Średnia Wieś

Mieszkańcy tych dwóch sołectw stanowią jedną spójną społeczność wzajemnie się uzupełniającą  współpracującą ze sobą na różnych płaszczyznach. Stąd pozwoliłem sobie przedstawić założenia dla tych dwóch miejscowości w jednym zestawieniu.

 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na potrzeby mieszkańców Bachlawy i Średniej Wsi (oczyszczalnia oraz budowa części sieci możliwa w kadencji 2024-2029 ze środków Krajowego Planu Odbudowy lub Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, pozostała część w kadencji kolejnej)
 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Bachlawy i Średniej Wsi (możliwa w kadencji 2024-2029 oraz kolejnej, m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy lub Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027)
 • kontynuacja projektu przebudowy remizy dla OSP KSRG Średnia Wieś wraz z zakupem wyposażenia budynku, doposażenia jednostki w niezbędny sprzęt ochronny
  i ratowniczo-gaśniczy, w tym zabezpieczenie wkładu w budżecie Gminy Lesko na zakup nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Średniej Wsi poprzez budowę ogólnodostępnego rodzinnego placu zabaw
 • budowa ogólnodostępnego rodzinnego placu zabaw w Bachlawie
 • budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bachlawie w kierunku Hoczwi
 • przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa parku podworskiego w Średniej Wsi, w celu przeprowadzenia jego rewitalizacji, tj. wykonania ścieżek spacerowych z małą architekturą (ławki, tablice informacyjne, wypoczynkowe leżaki parkowe i wiatą rekreacyjną)
 • dalsza przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED) na terenie Bachlawy i Średniej Wsi
 • deklaracja partycypacji w kosztach, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 894 na brakującym odcinku od cmentarza w Średniej Wsi w kierunku Polańczyka
 • prowadzenie dalszych remontów budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi wraz z otoczeniem wokół placówki, doposażeniem sal dydaktycznych w pomoce naukowe oraz szkolenie kadry pedagogicznej, a także poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
 • dostawa i montaż nowoczesnych elektronicznych wiat śmietnikowych na osiedle wielorodzinne po byłym PGR w Średniej Wsi
 • przeprowadzenie niezbędnych remontów przy budynku świetlicy wiejskiej, w tym pomieszczeń bibliotecznych i kuchni wraz z jej wyposażeniem dla potrzeb KGW Średnia Wieś
 • remont drogi na osiedlu wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego i jego rozbudową
 • sukcesywne zwiększanie dotacji na działalność klubu sportowego LUKS Pionier Średnia Wieś
 • zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Bachlawy i Średniej Wsi oraz organizacja zajęć stałych (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Bezmiechowa Dolna

 • dalsza przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. zabezpieczenie mostu barierami przy wiadukcie kolejowym
 • deklaracja partycypacji w kosztach, ze Starostwem Powiatowym w Lesku, budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
 • przeprowadzenie gruntownych prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej Dolnej (w szczególności termomodernizacja z izolacją fundamentów) wraz z infrastrukturą wokół obiektu (m.in. budowa boiska wielofunkcyjnego), doposażenie sal dydaktycznych w pomoce naukowe oraz szkolenie kadry pedagogicznej, a także poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
 • sukcesywne zwiększanie dotacji na działalność klubu sportowego LKS Lotniarz Bezmiechowa
 • doposażenie świetlicy wiejskiej, szczególnie w sprzęt kuchenny i chłodnię na potrzeby działalności KGW Bezmiechowa Dolna
 • doposażenie jednostki OSP Bezmiechowa w niezbędny sprzęt ochronny i ratowniczo-gaśniczy
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Bezmiechowej oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Bezmiechowa Górna

 • gruntowny remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia sal i kuchni na potrzeby KGW Bezmiechowa Górna oraz stworzenie w obiekcie Centrum Historii Szybownictwa
 • zagospodarowanie terenu wokół wiaty rekreacyjnej poprzez wykonanie miejsc parkingowych
  i montaż małej architektury
 • deklaracja partycypacji w kosztach, ze Starostwem Powiatowym w Lesku, budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
 • dalsza przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. przebudowa gminnego odcinka drogi w kierunku szybowiska z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową i budową oświetlenia ulicznego
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Bezmiechowej oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Dziurdziów

 • podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na którą Gmina Lesko posiada projekt budowlany
 • dalsza przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. przebudowa tzw. obwodnicy w kierunku miejscowości Hoczew oraz przebudowa mostków nad potokiem w ciągu dróg gminnych
 • powiększenie parkingu przy cerkwi wraz z nakładką asfaltową oraz wykonanie ogrodzenia wokół cmentarza
 • doposażenie budynku świetlicy wiejskiej, m.in. zaplecza kuchennego na potrzeby KGW Dziurdziów
 • rewitalizacja budynku gospodarczego przy świetlicy do celów rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia
 • doposażenie jednostki OSP Dziurdziów w niezbędny sprzęt ochronny i ratowniczo-gaśniczy
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Dziurdziowa oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Glinne

 • dalsza przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED)
 • rozbudowa placu zabaw za świetlicą wiejską oraz położenie asfaltu i krawężników na parkingu przy świetlicy oraz ogrodzenie obiektu
 • poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej, m.in. poprzez montaż śniegołapów, remont małej sali, wraz z zakupem wyposażenia, a także doposażenie kuchni (m.in. chłodnia, okap)
 • doprowadzenie wodociągu do cmentarza
 • rewitalizacja otoczenia Kamienia Leskiego poprzez wycinkę zbędnych zakrzaczeń, remont ścieżek, wykonanie oznakowania i montaż małej architektury
 • powiększenie oraz przebudowa parkingu przy Kamieniu Leskim
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Glinnego oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich
 • kontynuacja starań w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii dalszej przebudowy drogi krajowej nr 84 od skrzyżowania z drogą w kierunku Kostrynia do końca zabudowań miejscowości Glinne (poszerzenie jezdni, budowa chodnika)

 

Hoczew

 • kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej
 • kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 w kierunku Baligrodu oraz po prawej stronie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 od wysokości przejścia dla pieszych przy świetlicy wiejskiej w kierunku do mostu naprzeciw kościoła – partycypacja w kosztach 50/50 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 • dalsza przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. za rzeką Hoczewka
 • prowadzenie dalszych remontów budynku i modernizacji otoczenia (boisko wielofunkcyjne – piłkochwyty, plac zabaw) Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi wraz z doposażeniem sal dydaktycznych w pomoce naukowe, nie łączenie klas na przedmiotach egzaminacyjnych oraz szkolenie kadry pedagogicznej, a także poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
 • doposażenie budynku świetlicy wiejskiej, m.in. zaplecza kuchennego na potrzeby KGW Hoczew
 • doposażenie jednostki OSP Hoczew w niezbędny sprzęt ochronny i ratowniczo-gaśniczy oraz dalszy remont pomieszczeń remizy
 • odrestaurowanie budynku zabytkowej Popówki i stworzenie tam Multimedialnego Muzeum Wsi
 • zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Hoczwi oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Huzele

 • budowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Huzele wraz z dwoma odcinkami sieci przesyłowej łączących stację z istniejącą siecią wodociągową
 • przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED)
 • budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 od wysokości wjazdu do Warsztatów Terapii Zajęciowej do skrzyżowania przy moście oraz od zatoki autobusowej pod zamkiem do ronda – partycypacja w kosztach 50/50 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 • deklaracja partycypacji w kosztach, ze Starostwem Powiatowym w Lesku, budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Tarnawy
 • budowa rodzinnego placu zabaw
 • doposażenie w sprzęt kuchenny KGW Huzele
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Huzel oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Jankowce

 • budowa wiaty rekreacyjnej przy stadionie i rozbudowa placu zabaw
 • przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie krawężników i nakładki asfaltowej)
 • podłączenie świetlicy do światłowodu, wyposażenie sal na poddaszu i dofinansowanie działalności KGW Jankowce
 • doprowadzenie sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych za torami kolejowymi
 • doposażenie jednostki OSP KSRG Jankowce w niezbędny sprzęt ochronny i ratowniczo-gaśniczy, w tym zabezpieczenie wkładu w budżecie Gminy Lesko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. przebudowa drogi na Podstaw w kierunku Łukawicy i Bezmiechowej Dolnej
 • sukcesywne zwiększanie dotacji na działalność klubu sportowego LUKS Bieszczady Jankowce
 • wymiana bramek na aluminiowe, budek dla drużyn i ogrodzenia na stadionie sportowym oraz odgrodzenie trybun od boiska
 • deklaracja partycypacji w kosztach, ze Starostwem Powiatowym w Lesku, budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
 • zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Jankowiec oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Łączki

 • przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. poszerzenie drogi na całym odcinku w kierunku Pensjonatu Gawra, remont drogi w kierunku Weremienia
 • kontynuacja budowy brakujących odcinków chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 na terenie sołectwa Łączki – partycypacja w kosztach 50/50 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 • budowa nasypu i wykonanie wiaty przystankowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 przed Nadleśnictwem Lesko – partycypacja w kosztach 50/50 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 • uzupełnienie brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej
 • współpraca z właścicielami Pensjonatu Gawra w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Łączek oraz organizacja zajęć (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Łukawica

 • kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej – prace wewnętrzne i zewnętrzne oraz doposażenie obiektu (m.in. sprzęt multimedialny i kuchenny)
 • modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
 • przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED)
 • deklaracja partycypacji w kosztach, ze Starostwem Powiatowym w Lesku, budowy brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Leska
 • doposażenie jednostki OSP KSRG Łukawica w niezbędny sprzęt ochronny i ratowniczo-gaśniczy, w tym zabezpieczenie wkładu w budżecie Gminy Lesko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 • doprowadzenie do Łukawicy sieci wodociągowej z Jankowiec w celu poprawy jakości wody
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Łukawicy oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Manasterzec

 • kompleksowy remont całego budynku świetlicy wiejskiej/hali wraz z doposażeniem obiektu, m.in. zaplecza kuchennego na potrzeby KGW Manasterzec
 • budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży (Street Workout) oraz małej architektury wypoczynkowej
 • przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED)
 • doposażenie jednostki OSP Manasterzec w niezbędny sprzęt ochronny i ratowniczo-gaśniczy oraz zakup lekkiego samochodu typu bus
 • deklaracja partycypacji w kosztach, ze Starostwem Powiatowym w Lesku, budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
 • przeprowadzenie gruntownych prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej w Manastercu (m.in. termomodernizacja z izolacją fundamentów i wymianą przestarzałych sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej) wraz z infrastrukturą wokół obiektu i zakupem wyposażenia do utrzymania terenu szkolnego, doposażenie sal dydaktycznych w pomoce naukowe oraz szkolenie kadry pedagogicznej, a także poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Manasterca oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Postołów

 • przebudowa istniejącego budynku starej stodoły położonego nad Sanem (naprzeciw placu zabaw) na całoroczną wiatę rekreacyjno – wydarzeniową wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. miejsca postojowe) i zakupem wyposażenia do obiektu
 • przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. droga w kierunku żwirowni, droga wzdłuż Sanu czy odkrzaczenie drogi w kierunku Zajazdu u Kmity i regulacja rowów
 • budowa witacza wraz z tarasem widokowym na Lesko i Bieszczady Wysokie
 • współpraca z właścicielem Zajazdu u Kmity w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Postołowia oraz organizacja zajęć (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich

 

Weremień

 • przebudowa i remonty dróg gminnych (w tym do gruntów rolnych) wraz z infrastrukturą techniczną (rowy, odkrzaczenie, przepusty, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED), m.in. droga łącząca Weremień z Łączkami czy dokończenie przebudowy drogi do lądowiska
 • remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej, w tym modernizacja i rozbudowa placu zabaw, budowa wiaty grillowej i montaż elementów małej architektury (ławki, leżaki wypoczynkowe, tablice informacyjne o sołectwie)
 • przygotowanie i oznakowanie ścieżek spacerowych po widokowych terenach sołectwa z niezbędnym oznakowaniem terenowym, tablicami informacyjnymi i folderem turystycznym
 • wykonanie alejek na cmentarzu
 • organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność Weremienia oraz organizacja zajęć stałych w świetlicy wiejskiej (m.in. szkolenia dla mieszkańców z obsługi komputera i poruszania się w sieci, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne) ze środków gminnych i pozyskanych w programach krajowych i europejskich.

 

Kontakt:

e-mail: kontakt@adamsnarski.pl
telefon: 794 341 765

Media społecznościowe:

facebook: adamsnarskipl
twitter: snarskiadam